14/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 8 Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt.” Ngày 20/10/2018

13/10/2018

TDT_07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì: 07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm Huỳnh Christian Timothy “Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người […]
06/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 7 : “Tuổi Dậy Thì: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm.” Ngày 13/10/2018

06/10/2018

TDT_06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì: 06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận Huỳnh Christian Timothy “Các anh chị em chớ mắc lừa: Những […]
30/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng 6 : TDT: “Áp Lực Của Bạn Bè” (Ngày 06/10/2018)

29/09/2018

TDT_05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì: 05 Sự Vâng Phục Các Quyền Huỳnh Christian Timothy “Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình}; vì chẳng có […]
22/09/2018

TDT_04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì: 04 Làm Chủ Tâm Trạng Huỳnh Christian Timothy “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, […]
22/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Sự Vâng Phục Các Quyền” (Ngày 29/09/2018)

16/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Làm Chủ Tâm Trạng” (Ngày 22/09/2018)

16/09/2018

TDT_03: Hiện Tại và Tương lai

Tuổi Dậy Thì: 03 Hiện Tại và Tương Lai Huỳnh Christian Timothy “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng […]