Câu Gốc Mỗi Tuần (30/12/2017)

Truyền Đạo 12:13b

Truyền Đạo 12:13b

Comments are closed.