NguyenChristianGrace

21/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/07/2018)

14/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/07/2018)

08/07/2018

 Hỡi những người làm con trong Chúa.

            Hỡi những người làm con trong Chúa. “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, […]
08/07/2018

 Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.

               Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ […]
08/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/07/2018)

30/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/07/18)

23/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/06/2018)

17/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/06/2018)

             Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những […]
11/06/2018

 “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.”

                     “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.” Lời Chúa có chép: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu […]
10/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/06/2018)