NguyenQuocTuan

18/09/2017
Rô-ma 11:36

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/09/2017)

11/09/2017
Thi Thiên 119:21

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/09/2017)

06/09/2017
Châm Ngôn 27:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/09/2017)

28/08/2017
Gia-cơ 1:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/09/2017)

20/08/2017
I Sa-mu-ên 15:22b

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/08/2017)

12/08/2017
Châm Ngôn 10:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/08/2017)

06/08/2017
Thi Thiên 86:9-10

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/08/2017)

29/07/2017
Giê-rê-mi 7:23

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/08/2017)

23/07/2017
Thi Thiên 33:18

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/07/2017)

16/07/2017

 “SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Phần 1

“SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Lời Đức Chúa Jesus Christ phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ […]