Bài Thánh ca: Overcome ( Chiến thắng)

OVERCOME – James Block – Psalm 18
Bài hát: Chiến thắng – Ca sỹ: James BlockTheo Thi thiên 18

[x2] I will love You, YAHWEH
Con (sẽ) yêu mến Ngài, Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
[x2] For You are my strength!
Vì Ngài là năng lực của con!

Điệp khúc: You give me feet like a deer
Ngài ban cho con chân như một con nai
So I can climb these mountains
Nên con có thể leo lên những ngọn núi
You raise me up on the heights
Ngài nâng con lên trên các nơi cao
So I can overcome
Vì thế con có thể chiến thắng
I can run, against a troop
Con có thể chạy, chống lại đạo binh
I can leap over walls
Con có thể nhảy qua các tường thành
Train my hands for war
( Ngài) tập đôi tay con cho chiến trận
And I’ll bend a bow of bronze
Và con sẽ giương nổi cung đồng
[x2] For You are my strength!
Vì Ngài là năng lực của con!

[x3] I will love You, YAHWEH
Con (sẽ) yêu mến Ngài, Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
[x3] For You are my strength!
Vì Ngài là năng lực của con!

Who is He – Ngài là ai
Who arms me with this strength?
Đấng trang bị con với sức mạnh này?
Who is He – Ngài là ai
Perfecting all my ways?
( Đấng) hoàn thiện tất cả các đường lối con?
[x2] Who is He Ngài là ai
My Rock and my Salvation
Vầng Đá và Sự Cứu Rỗi của con
It is He – Ấy là Ngài
I call when I’m afraid
Con kêu cầu khi con sợ hãi
Only He – Chỉ duy Ngài
Can rescue from the grave
Có thể giải cứu con từ sự chết
He’s a strong tower and a fortress for me
Ngài là ngọn tháp vững chắc và là đồn luỹ cho con
He is everything I need
Ngài là tất cả những gì con cần
[x2] It is He – Ấy là Ngài

Ghi chú: 

  1. Lời bài hát từ trang: http://www.songlyrics.com/james-block/overcome-psalm-18-lyrics/
  2. Video bài hát từ trang: https://www.youtube.com/watch?v=I5zY3odoE5E

Comments are closed.