CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

 

01/ Vì sao Thiên Chúa Ngôi Lời giáng thế làm người mang tên Jesus, mang chức vụ Christ, và mang tước hiệu Chúa, gọi chung là: Đức Chúa Jesus Christ?

     A- Để ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri.

     B- Để chương trình và ý định của Thiên Chúa hoàn thành.

     C- Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi con ấy thì            không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

     D- Tất cả các lý do trên.

Đáp án: D

02/ Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong dòng dõi:

     A- Vua Đa-vít.

     B- Vua Hê-rốt.

     C- Vua Pha-ra-ôn.

     D- Vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Đáp án: A

03/ Người ta gọi Đức Chúa Jesus Christ là người xứ:

     A- Ê-díp-tô.

     B- Ga-li-lê.

     C- Na-xa-rét.

     D- Sa-ma-ri.

Đáp án: C

04/ Đức Chúa Jesus được sinh ra vào ngày:

     A- 25/12.

     B- 24/12.

     C- 15/2.

     D- Thánh Kinh không nói rõ.

Đáp án: D

05/ Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong một gia đình:

     A- Giàu có nhất vùng.

     B- Nổi tiếng trong nước.

     C- Một người thợ mộc tên là Giô-sép.

     D- Một thầy tế lễ.

Đáp án: C

06/ Đức Chúa Jesus chiến thắng Ma-quỷ là do:

     A- Ngài là Thiên Chúa.

     B- Ngài dùng quyền phép.

     C- Ngài là con người.

     D- Ngài dùng lời hằng sống của Đức Chúa Trời.

     Đáp án: D

07/ Loài người sống là nhờ vào:

     A- Sức khoẻ tốt.

     B- Đầy đủ thức ăn.

     C- Có sự khôn ngoan.

     D- Chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. 

Đáp án: D

08/ Đức Chúa Jesus phán Ngài là người:

      A- Khôn ngoan, thông sáng.

      B- Quyền năng, mạnh mẽ.

     C- Nhu mì, khiêm nhường.

     D- Cao quý, giàu có.

Đáp án: C

09/ Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để:

     A- Tìm và cứu kẻ có tội.

     B- Làm Chiên Con của Đức Chúa Trời.

     C- Làm tế lễ chuộc tội để cất đi tội lỗi của thế gian.

     D- Tất cả các câu trên.

Đáp án: D

10/ Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để:

     A- Cho thế gian biết Ngài là Thiên Chúa.

     B- Để thi hành những quyền năng, phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ.

     C- Giải bày về một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, công bình, thánh khiết và kêu gọi loài người ăn năn, tin          nhận, thờ phượng Thiên Chúa để được sự sống đời đời.

     D- Cho thế gian biết Ngài yêu thế gian. (Hãy chọn câu trả lời đầy đủ nhất.)

Đáp án: C

11/ Muốn được sự sống đời đời loài người phải:

     A- Ăn năn.

     B- Làm việc thiện.

     C- Tích trữ thật nhiều của cải, tài sản.

     D- Ăn năn xưng tội mình, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng, hết sức, hết linh hồn,            hết trí khôn thờ phượng, vâng giữ điều răn pháp luật của Thiên Chúa và yêu người lân cận như mình.

Đáp án: D

12/ Muốn tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa chúng ta phải làm gì?  

     A- Xưng nhận mình là người có tội, hết lòng ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi            mà mình đã phạm để cứu chuộc mình.

     B- Chịu lễ Báp-tem để thể hiện sự bằng lòng chết đi con người tội lỗi xưa cũ của mình và từ nay sẽ sống trong            con người được dựng nên mới trong Đấng Christ.

     C- Chăm chỉ học lời Chúa là Thánh Kinh để biết cách sống và thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.

     D- Tất cả đều đúng.

      Đáp án: D 

13/ Những danh xưng khác của Đức Chúa Jesus Christ được Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết:

     A- Ngôi Lời.

     B- Chiên Con của Đức Chúa Trời- Đấng cất tội lỗi thế gian, Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa.

     C- Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.

     D- Tất cả các câu trên. 

Đáp án: D

14/ Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta:

     A- Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi con ấy thì            không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

     B- Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để thế gian nhờ con ấy, mà được cứu.

     C- Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi chúng ta trên chính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

     D- Cả ba câu trên.

Đáp án: D

15/ Là con dân Chúa chúng ta phải sống thánh khiết vì:

     A- Kính sợ và biết ơn tình yêu, lòng nhân từ, thương xót của Ngài dành cho chúng ta là những người tội lỗi và              không xứng đáng

     B- Không muốn đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta trên thập tự một lần nào nữa vì những            tội lỗi của mình.

     C- Thiên Chúa là thánh, nên chúng ta cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình vì nếu không nên                thánh thì không ai được thấy mặt Đức Chúa Trời.

     D- Tất cả những lý do trên.

Đáp án: D

 

Trường hợp giả định: II

Hãy bày tỏ cho bạn của em hiểu về những thiên đức của Đức Chúa Jesus Christ và giải thích cho bạn biết vì sao cần phải tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và thờ phượng Ngài. (Hãy mô tả cho bạn em hiểu Đức Chúa Jesus Christ là người như thế nào khi Ngài ở trên đất.).

Thương chúc các con hoàn thành tốt bài thuyết trình như một người lính giỏi trong vai trò: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA” vào Sabat 10/06/2017.

Nguyện Chúa luôn bao phủ các bé thiếu nhi trong tình yêu đời đời của Cha!

GraceNguyen 27/05/2017

Comments are closed.