CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

                        CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

Đức Thánh Linh: Là danh xưng của Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngày nay Ngài đang ngự trị trong mỗi một con dân Chúa, và thân thể chúng ta chính là đền thờ của Ngài.

Đấng Thần Linh: Chỉ về sự hành động, sự vận hành của Đức Thánh Linh theo ý muốn của Thiên Chúa trong các mục vụ và trong lòng con dân Chúa như:  Nói tiên tri, ban ân tứ, cầu thay, an ủi, cáo trách, nhắc nhở, sửa trị, bảo vệ, giữ gìn, dạy dỗ, và dẫn dắt con dân Chúa.

Thánh Linh: Năng lực, quyền năng của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa để có thể làm mọi việc lành theo thánh ý Thiên Chúa. (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 Hết thảy {họ} đều được đầy dẫy thánh linh, khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh ban cho họ nói.)

Ân tứ: là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa cách đặc biệt. (Ân= ơn. Tứ= ban cho) 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

1/ Thiên Chúa là Đấng: A-Biết hết mọi sự. B- Dò xét tư tưởng và ý định trong lòng loài người. C- Ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn danh Ngài và giải cứu họ. D- Cả ba câu trên. (Đáp án: D)

2/ Chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào cho đẹp ý Ngài? A- Bằng tâm thần và lẽ thật. B- Bằng cách làm y theo như những lời Ngài phán dạy trong Thánh Kinh. C- Bằng cách nào cũng được, miễn sao có Chúa trong lòng. D- A và B. (Đáp án: D)

3/ Thánh Kinh là gì? A- Là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. B- Là quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho loài người. C- Là Tình Yêu, Sự Công Bình, Thánh Khiết về Một Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu- Đấng quyền năng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật được bày tỏ cho loài người qua chữ viết. D- Tất cả đều đúng.  (Đáp án: D)

4/ Làm sao chúng ta biết những điều mình đang nghĩ, nói và làm là ĐÚNG hay SAI? A- Điều gì trái nghịch lại lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh đều là sai. B- Những điều người chăn, cha mẹ, thầy cô dạy không nghịch với lời Chúa là đúng. C-Tất cả những điều có nhiều người trong thế gian đang làm là đúng. D- Cả hai câu A và B. (Đáp án: D) 

5/ Điều mang lại cho chúng ta sự phước hạnh thật:  A- Được nổi tiếng và giàu sang. B- Có thật nhiều bạn bè và người thân yêu mến, ngưỡng mộ mình. C- Có Đấng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm Đức Chúa Trời mình, làm nơi nương náu mình. D- Có sự hiểu biết thật nhiều về Thánh Kinh. (Đáp án: C)

6/ Người thật sự có tấm lòng yêu kính Chúa là người: A- Thuộc thật nhiều câu Thánh Kinh để thể hiện cho người khác biết mình giỏi. B- Chăm chỉ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô vì vâng lời Chúa dạy. C- Chăm chỉ đọc, học, suy gẫm lời Chúa ngày đêm rồi hết lòng cẩn thận làm theo. D- Cả B và C. (Đáp án: D)

7/ Đức Thánh Linh là: A- Thần Lẽ Thật. B- Là Đấng An Ủi và Cầu Thay cho con dân Chúa. C- Là một Thiên Sứ. D- A và B đều đúng. (Đáp án: D)

8/ Đức Thánh Linh đang ngự ở: A- Trên trời. B- Trong thế gian nhưng loài người không thể nhìn thấy được. C- Trong lòng của mỗi một con dân Chúa vì thân thể con dân Chúa chính là đền thờ Thiên Chúa. D- Trong tất cả mọi người. (Đáp án: C)

9/ Đức Thánh Linh ngự trong lòng con dân Chúa: A- Để dạy dỗ, dẫn dắt và giữ gìn con dân Chúa trên bước đường theo Chúa. B- Để an ủi, cầu thay và ban bình an cho con dân Chúa khi gặp hoạn nạn thử thách. C- Để cáo trách, nhắc nhở, sửa trị khi con dân Chúa phạm tội. D- Cả ba câu trên. (Đáp án: D)

10/ Con dân Chúa nghe được tiếng Đức Thánh Linh khi: A- Vẫn còn sống trong tội, vui thích phạm tội mà không ăn năn. B- Hết lòng sống theo lời Chúa dạy nhưng vô tình phạm tội mà không biết. C- Luôn học lời Chúa và có lời Chúa ở trong mình. D- Cả B và C đều đúng. (Đáp án: D)

11/ Đức Thánh Linh là danh xưng của Ngôi Ba Thiên Chúa: A- Đúng. B- Sai.  (Đáp án: A)

12/ Đấng Thần Linh là cách gọi khác về Đức Thánh Linh nhưng chỉ về sự hành động, sự vận hành của Đức Thánh Linh theo ý muốn của Thiên Chúa trong các mục vụ và trong lòng con dân Chúa như: A- Nói tiên tri, ban ân tứ, cầu thay, an ủi. B- Cáo trách, nhắc nhở, sửa trị, bảo vệ, giữ gìn, dạy dỗ, và dẫn dắt con dân Chúa. C- Cất đi tội lỗi thế gian. D- Cả A và B đều đúng. (Đáp án: D)

13/ Thánh Linh là năng lực, quyền năng của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa để có thể làm mọi việc lành theo thánh ý Thiên Chúa: A-Đúng. B- Sai. (Đáp án: A)

14/ Ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa cách đặc biệt. A-Đúng. B- Sai.  (Ân= ơn. Tứ= ban cho) (Đáp án: A)

15/ Người thuộc về Chúa là người: A- Thật lòng ăn năn, gớm ghét tội lỗi và luôn tìm mọi cách xa lánh môi trường, hoàn cảnh khiến cho mình phạm tội. B- Tin nhận và thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa cách thành tâm, trung tín. C- Vâng giữ điều răn, pháp luật, sống và làm y theo những lời phán dạy của Thiên Chúa. D- Cả ba đều đúng. (Đáp án: D)

Trường hợp giả định: III

Em hiểu như thế nào về Đức Thánh Linh? Ngài đang ngự ở đâu và để làm gì? Hãy bày tỏ cho người bạn mới tin Chúa của em biết rõ hơn về Ngài.

Thánh kinh dùng hai cách gọi: Đấng Thần Linh và Đức Thánh Linh. Tại sao?

 

Thương chúc các con chuẩn bị thật tốt bài thuyết trình về Đức Thánh Linh và hoàn thành xuất sắc vai trò “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA.” Vào ngày Sabat 1/7/17 tới các con nhé!

 

Các câu Thánh Kinh :

Đấng Thần Linh

 • I Sử Ký 28:12 lại chỉ các kiểu người nhờ Đấng Thần Linh cảm động mà được, về các hành-lang của đền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và về các phòng bốn phía, về những khung thành của đền Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh;
 • Ê-sai 4:4 khi Chúa bởi Đấng Thần Linh công bình và Đấng Thần Linh thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch máu Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó.
 • Ê-xê-chi-ên 11:24 Đấng Thần Linh cất ta lên, và trong sự hiện thấy ta được Đấng Thần Linh của Thiên Chúa đem đi trong Canh-đê, đến nơi những kẻ phu tù; sự hiện thấy đã hiện ra cho ta lên khỏi ta.
 • Ê-xê-chi-ên 37:1 Tay của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Đấng Thần Linh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và đặt ta giữa thung lũng; nó đầy những hài cốt.
 • Ma-thi-ơ 3:16 Chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền ra khỏi nước. Kìa, các tầng trời mở ra trên Ngài, Ngài thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
 • Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus vào trong đồng vắng, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
 • Ma-thi-ơ 10:20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Đấng Thần Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.
 • Ma-thi-ơ 12:18 Này, tôi tớ Ta đã chọn, là người mà Ta rất yêu, đẹp linh hồn Ta trong mọi sự. Ta sẽ ban Đấng Thần Linh Ta ngự trên người, Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
 • Ma-thi-ơ 12:31 Ấy vậy, ta phán với các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; nhưng lời phạm thượng đến Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.
 • Mác 1:10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Đấng Thần Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu.
 • Mác 1:12 Tức thì Đấng Thần Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng
 • Lu-ca 2:27 Vậy, người bởi Đấng Thần Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,
 • Lu-ca 4:1 Đức Chúa Jesus đầy dẫy thánh linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đấng Thần Linh đem đến trong đồng vắng,
 • Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jesus trong quyền phép của Đấng Thần Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.
 • Giăng 3:6 Điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt và điều gì sinh bởi Đấng Thần Linh là thần.
 • Giăng 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng nó, nhưng chẳng biết nó đến từ đâu và đi đâu. Bất cứ ai sinh bởi Đấng Thần Linh thì cũng như vậy.
 • Giăng 3:34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền những lời của Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho Ngài một cách không lường.
 • Giăng 6:63 Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi đều là thần linh và sự sống.
 • Giăng 7:39 Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có thánh linh, vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 Hết thảy {họ} đều được đầy dẫy thánh linh, khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh ban cho họ nói.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 5:9 Phi-e-rơ nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 6:10 Nhưng chúng không chống lại nổi sự khôn ngoan cùng Đấng Thần Linh, mà người bởi đó nói;
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 8:29 Đấng Thần Linh phán với Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 10:19 Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đấng Thần Linh phán với người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 11:12 Đấng Thần Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây cùng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 11:28 Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 16:7 Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Đấng Thần Linh không cho phép,
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 21:4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đấng Thần Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.
 • Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
 • Rô-ma 8:11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh Ngài ở trong các anh chị em khiến thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.
 • Rô-ma 8:16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
 • Rô-ma 8:23 Không những {chúng}, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, {là} sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.
 • Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
 • Rô-ma 8:27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thay cho các thánh đồ vậy.
 • Rô-ma 15:30 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và nhờ tình yêu của Đấng Thần Linh, tôi khuyên các anh chị em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà các anh chị em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời,
 • I Cô-rinh-tô 2:10 Đức Chúa Trời đã bởi Thần Ngài bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.
 • I Cô-rinh-tô 2:11 Nếu không phải bởi tâm thần bên trong người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết những sự trong Đức Chúa Trời.
 • I Cô-rinh-tô 2:12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lấy thần của thế gian, mà là Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta đuợc nhận biết những sự mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
 • I Cô-rinh-tô 2:14 Người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
 • I Cô-rinh-tô 3:16 Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
 • I Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia các anh chị em ít ra cũng có một đôi người như thế; nhưng trong danh Đức Chúa Jesus Christ, và nhờ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì các anh chị em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
 • I Cô-rinh-tô 12:4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ bởi cùng Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đức Thánh Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
 • I Cô-rinh-tô 12:7 Đấng Thần Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.
 • I Cô-rinh-tô 12:8 Người này nhờ Đấng Thần Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ cùng Đấng Thần Linh ấy, cũng được lời nói có hiểu biết.
 • I Cô-rinh-tô 12:9 Bởi cùng Đấng Thần Linh, cho người này được đức tin; cũng bởi cùng Đấng Thần Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh;
 • I Cô-rinh-tô 12:11 Mọi điều đó là sự tác động của cùng một Đấng Thần Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.
 • II Cô-rinh-tô 1:22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng chúng tôi.
 • II Cô-rinh-tô 3:6 Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi linh. Vì chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống!
 • II Cô-rinh-tô 3:8 thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng vinh quang hơn?
 • II Cô-rinh-tô 3:17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa {ở} đâu, thì sự tự do {cũng ở} đó.
 • II Cô-rinh-tô 5:5 Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, là Thiên Chúa, đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
 • II Cô-rinh-tô 12:18 Tôi đã xin Tít đi thăm các anh chị em, lại đã sai một người anh em cùng Cha cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của các anh chị em không? Chúng tôi chẳng bước đi bởi một Đấng Thần Linh, theo cùng một dấu chân sao?
 • Ga-la-ti 3:2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
 • Ga-la-ti 3:5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì {Ngài làm} bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
 • Ga-la-ti 3:14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.
 • Ga-la-ti 4:6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
 • Ga-la-ti 4:29 Nhưng, như lúc bấy giờ, kẻ sinh bởi xác thịt bách hại người {sinh} bởi Đấng Thần Linh, thì hiện nay cũng vậy.
 • Ê-phê-sô 3:16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
 • Ê-phê-sô 4:3 sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.
 • Ê-phê-sô 6:17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời của Thiên Chúa.
 • Phi-líp 1:19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
 • I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 Chớ áp bức Đấng Thần Linh.
 • I Ti-mô-thê 4:1 Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, có những kẻ sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
 • Hê-bơ-rơ 10:29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao!
 • Gia-cơ 4:5 Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 34:14].
 • I Phi-e-rơ 4:14 Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có phước; vì Đấng Thần Linh của sự vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các anh chị em [Ê-sai 11:2]. Đối với họ, Ngài bị nói phạm thượng. Đối với các anh chị em, Ngài được tôn vinh.
 • I Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là bởi Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
 • I Giăng 4:1 Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.
 • I Giăng 4:2 Bởi điều này, mà nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: bất cứ thần trí nào xưng rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong xác thịt, thì thuộc về Đức Chúa Trời.
 • I Giăng 4:13 Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta: là Ngài đã ban Đấng Thần Linh của Ngài cho chúng ta.
 • I Giăng 5:6 Ấy chính Đức Chúa Jesus Christ đã lấy nước và máu mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, mà là lấy nước và máu. Ấy là Đấng Thần Linh làm chứng, vì Đấng Thần Linh là lẽ thật.
 • I Giăng 5:8 Và có ba chứng trên đất: Đấng Thần Linh, nước, và máu. Ba (chứng) này thuận làm một.
 • Khải Huyền 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.
 • Khải Huyền 2:11 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.
 • Khải Huyền 2:17 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.
 • Khải Huyền 2:29 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!
 • Khải Huyền 3:1 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Này là lời phán của Đấng có bảy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.
 • Khải Huyền 3:6 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!
 • Khải Huyền 3:13 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!
 • Khải Huyền 3:22 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!
 • Khải Huyền 14:13 Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: Hãy viết! Từ nay, phước cho những người chết là những người chết trong Chúa! Đấng Thần Linh phán: Phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ, và những việc làm của họ theo với họ.
 • Khải Huyền 22:17 Đấng Thần Linh và tân nương cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, hãy đến. Kẻ nào muốn, hãy tự do nhận lấy nước sự sống.

Đức Thánh Linh

 • Ma-thi-ơ 5:22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng bị phán xét; bất cứ ai gọi anh chị em mình là vô trí thì đáng bị ra trước tòa công luận; nhưng bất cứ ai nói ngươi ngu thì đáng bị {thiêu bởi} lửa của hỏa ngục. [Chúng ta không được gọi con dân Chúa là ngu, vì gọi như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.]
 • Ma-thi-ơ 12:32 Nếu ai nói phạm đến Con Người, thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.
 • Ma-thi-ơ 28:19 Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh,
 • Mác 3:29 nhưng ai phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, đáng bị án phạt đời đời.
 • Mác 12:36 Chính Đa-vít đã bởi Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán với Chúa tôi; Hãy ngồi bên phải ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi.
 • Mác 13:11 Khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, mà là Đức Thánh Linh vậy.
 • Lu-ca 2:26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.
 • Lu-ca 3:22 Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài trong hình dạng một con chim bồ câu, và có một tiếng từ trên trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Ta! Trong Con Ta được thỏa lòng!
 • Lu-ca 12:10 Ai nói nghịch lại Con Người, thì sẽ được tha; nhưng kẻ nói lộng ngôn đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu.
 • Lu-ca 12:12 bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.
 • Giăng 1:32 Giăng lại làm chứng, nói rằng: Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống, như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
 • Giăng 1:33 Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng Đấng đã sai ta làm báp-tem bằng nước, chính Đấng ấy, phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống, đậu trên Ngài, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh.
 • Giăng 14:26 Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán với các ngươi.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16 Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Thánh Kinh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, thì phải được ứng nghiệm.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33 Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên phải Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài ban ra, như các ngươi đang thấy và nghe.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải bởi danh Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3 Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, cớ sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 5:32 Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51 Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy!
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 8:18 Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh xuống, lấy bạc dâng cho, mà nói rằng:
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 9:31 Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh khích lệ, thì số của hội được thêm lên.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44 Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 10:45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ cùng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 10:47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 11:15 Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2 Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc ta đã gọi làm.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 13:4 Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 15:8 Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã thuận ý: chẳng gán gánh nặng nào khác cho các anh chị em ngoài những điều cần thiết.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6 Kế đó, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói các ngoại ngữ và lời tiên tri.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 20:23 duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và sự hoạn nạn đang đợi tôi đó.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 Các anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 28:25 Bởi vì họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán với tổ phụ các ngươi rằng:
 • I Cô-rinh-tô 6:19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
 • I Cô-rinh-tô 12:4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ bởi cùng Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đức Thánh Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
 • II Cô-rinh-tô 13:14 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, do Tít và Lu-ca ghi chép.]
 • Ê-phê-sô 4:30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
 • Hê-bơ-rơ 3:7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài.
 • Hê-bơ-rơ 9:8 Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng khi Đền Tạm thứ nhất đang còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở.
 • Hê-bơ-rơ 10:15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì Ngài đã phán rằng:
 • I Phi-e-rơ 1:2 theo sự biết trước của Thiên Phụ, thông qua sự nên thánh bởi thần quyền, để vâng phục Đức Chúa Jesus Christ và có phần trong sự rảy máu của Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho các anh chị em! [Thần quyền = quyền năng của Đức Thánh Linh.]
 • I Giăng 5:7 Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba (chứng) này 

GraceNguyen, 17-06-2017

Comments are closed.