CÂU HỎI VÒNG HAI CUỘC THI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

CÂU HỎI VÒNG HAI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

1. Trong sách Sáng-thế-ký Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài dựng nên loài người như hình và theo tượng của Ngài, để cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất.Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. (Sáng-thế-ký 1:26-27)

A, Các con hiểu như thế nào về đặc ân lớn lao lạ lùng khi mình được dựng nên như hình và theo tượng của một Thiên Chúa Toàn Năng? (2,5 đ)

B, Là một con dân của Chúa chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng với danh cao quý mà chúng ta đang mang và với hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta? (2,5 đ)

C, Các con hãy dẫn chứng một câu Thánh Kinh mà Thiên Chúa đã dùng Lời Hằng Sống của Ngài để nhắc nhở chúng ta về địa vị cao quý của một con dân Chúa. (2,5 đ)

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ)

2. Thiên Chúa phán truyền với tổ phụ loài người chúng ta rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi chớ ăn đến, vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.(Sáng-thế-ký 2:16-17)

A, Các con hãy nêu những nguyên nhân chính yếu nào làm cho tổ phụ loài người chúng ta không làm tròn mệnh lệnh của Thiên Chúa đối với mình. (2,5 đ)

B, Ngày nay, Đức Chúa Jesus Christ phán truyền mệnh lệnh lớn hơn hết nào mà nếu không vâng theo thì chúng ta chắc sẽ bị hư mất đời đời. (2,5 đ)

C, Các con hãy dẫn chứng một câu Thánh Kinh trong sách Cựu Ước và một câu trong sách Tân Ước về mệnh lệnh đó của Chúa. (2,5 đ)

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ) 

3. Lời Chúa phán: Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận {của Đức Chúa Trời}; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35] (Rô-ma 12:19)

A, Các con hiểu như thế nào về lời Chúa phán dạy được nêu trên.(2,5 đ)

B, Các con hãy dẫn chứng hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm thể hiện nếp sống hoàn toàn vâng phục lời phán dạy nầy của Chúa trong cuộc đời của ông Giô-sép. (2,5 đ)

C, Các con noi gương ông Giô-sép và áp dụng lời phán trên của Chúa vào cuộc sống thực tế của mình như thế nào? (2,5 đ)

*Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ)

4. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đầy lòng nhân từ thương xót, chậm giận, giàu ơn tha thứ, nhưng Ngài cũng là Đấng công bình, thánh khiết. Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Nên khi loài người phạm tội nghịch lại mạng lệnh của Thiên Chúa thì phải bị xa cách sự vinh quang phước hạnh của Chúa và phải gánh chịu hậu quả của sự phạm tội.

A, Các con hãy cho biết dân tộc I-sơ-ra-ên phải gánh chịu hình phạt trên tội lỗi như thế nào tại xứ Ê-díp-tô?

B, Các con hãy giải thích vì sao Thiên Chúa lại sai Môi-se và A-rôn đi giải cứu dân Ngài ra khỏi vòng xiềng xích, nô lệ, cực nhọc, đắng cay tại xứ Ê-díp-tô. (2,5 đ)

C, Câu Thánh Kinh nào nói lên lòng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn tha thứ của Thiên Chúa đã được chép trong Thánh Kinh mà các con biết. (2,5 đ)

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ) 

5. Thiên Chúa thấy tội lỗi đầy dẫy đất và lòng người thì xấu luôn, nhưng Nô-ê là người công bình và trọn vẹn trong đời mình trước mặt Chúa, ông cùng cả gia đình mình là người kính sợ Chúa, hoàn toàn vâng phục và làm y theo mọi lời Chúa phán bảo,nên Thiên Chúa cứu gia đình ông Nô-ê ra khỏi cơn đoán phạt bằng nước lũ mà Ngài đã giáng xuống thế gian.

A, Các con hãy cho biết Thiên Chúa đã lập giao ước gì với loài người sau cơn nước lụt qua gia đình ông Nô-ê? (2,5 đ) 

B, Ngày nay Thiên Chúa lập giao ước gì với chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ? (2,5 đ) 

C, Chúng ta phải có nếp sống như thế nào để được ở trong sự giao ước đời đời Thiên Chúa lập ra cho chúng ta qua chính máu thánh của Con Một Ngài? (2,5 đ) 

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ) 

6. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.”

A, Các con hãy nêu sự hiểu của mình qua lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ trong điều răn mới của Ngài. (2,5 đ) 

B, Các con hãy dẫn chứng những câu Thánh Kinh Chúa phán dạy về tình yêu thương giữa vòng anh chị em cùng Cha giúp các con hiểu hơn về lời phán dạy trên của Đức Chúa Jesus Christ. (2,5 đ) 

C, Các con đã áp dụng điều răn nầy vào cuộc sống của mình như thế nào qua nếp sống mỗi ngày? (2,5 đ) 

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ)

7. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh chị em của mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.”

A, Các con hãy nêu sự hiểu của mình qua lời phán dạy trên của Đức Chúa Jesus Christ. (2,5 đ) 

B, Các con hãy dẫn chứng những câu Thánh Kinh Chúa phán dạy chúng ta về sự nhu mì khiêm nhường, yêu thương, tha thứ và luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình. (2,5 đ) 

C, Các con hãy dẫn chứng một hành động cụ thể của mình về sự yêu thương mà các con đã thực hành trong cuộc sống? (2,5 đ) 

 *Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ) 

8. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì các ngươi sẽ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và Ta cứ ở trong tình yêu của Ngài.”

A, Khi chúng ta hết lòng vâng giữ các điều răn luật pháp của Chúa là chúng ta thể hiện tấm lòng của chúng ta như thế nào đối với tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra nơi thập tự giá, và sự ban ơn dạy dỗ dẫn dắt của Đức Thánh Linh đã dành cho mỗi một chúng ta? (2,5 đ) 

B, Các con nhận thấy mình có còn vi phạm điều răn pháp luật nào của Chúa không? (2,5 đ) 

C, Nếu có thì ngay từ bây giờ các con sẽ làm gì? Nếu không thì các con sẽ tiếp tục làm gì trong thời gian tới? (2,5 đ) 

*Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ)

9. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần”.

A, Các con hiểu như thế nào về sự ăn năn? (2,5 đ)

B, Kết quả xứng đáng với sự ăn năn nghĩa là gì? (2,5 đ)

C, Các con hãy dẫn chứng sự kết quả với sự ăn năn mà các con đã trải nghiệm từ chính bản thân mình trên bước đường theo Chúa. (2,5 đ)

*Câu trả lời thông minh, thể hiện sự học, hiểu và có suy ngẫm lời Chúa. (2,5 đ)

10. “Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.”Thi-thiên 33:12

A, Các con hãy chia sẻ sự hiểu của mình về lời Chúa phán qua câu Thánh Kinh trên. (2,5 đ)

B, Các con hãy dẫn chứng bằng Thánh Kinh những phước mà các con nhận được trong cuộc sống thực tế của mình trên bước đường theo Chúa. (2,5 đ)

C, Các con hãy viết lên lời cảm tạ bày tỏ lòng biết ơn của các con cùng lời nguyện cầu mà lòng các con thật sự khao khát muốn dâng trình lên Thiên Chúa kính yêu của mình. (2,5 đ)

*Bài viết thể hiện được tấm lòng chân thành và yêu kính tha thiết đối với Thiên Chúa. (2,5 đ)

Nguyện kính xin sự suy ngẫm, học hỏi lời Chúa của các con tràn đầy vui thỏa và phước hạnh trong sự ban ơn dẫn dắt của Chúa, và nguyện kính xin những bài làm của các con như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa, đẹp lòng Chúa.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

GraceNguyen 08/08/2018

 

 

 

Comments are closed.