Bài Giảng

30/09/2014

Sự Kiêu Ngạo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NzU0MDkxNF9hbWVFTl9jMWIx/20140927_NTTT_SuKieuNgao.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
23/09/2014

Hãy Tỉnh Thức & Sẵn Sàng Chờ Chúa Đến

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NjY3ODYwN193NFlxNF9lNTcy/20140920_NVH_HayTinhThucVaSanSang.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
13/09/2014

Nghe và Làm Theo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
09/09/2014

Hết Lòng

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NTM5NjMxNl9WQkk5c181ODI4/20140906_DTH_HetLong.pdf […]
02/09/2014

Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
26/08/2014

Lòng Vị Tha

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82MzczNjg5NV9wd21tS19lNWFi/20140823_NVH_LongViTha.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
18/08/2014

Ngươi Chớ Trộm Cắp

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
14/08/2014

Con Đường Của Chúa

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82MTk2NzI5OV9pbDU5bl9mM2E0/20140809_DTH_ConDuongCuaChua.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
04/08/2014

Học Tập Vâng Phục Chúa

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
28/07/2014

Yêu Thương Cha Mẹ

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV81OTg0MjU1Nl9VcmFMcV9kNTky/20140726_NVH_YeuThuongChaMe.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]