Bài Giảng

08/11/2014

Lòng Can Đảm

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MDk5NTE1Ml9oMWJoVl81NGY1/20140811_NTTT_LongCanDam.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
03/11/2014

Sự Cầu Nguyện

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MDUwODc0MF9RVzExMl9iYTg0/20141101_NVH_SuCauNguyen.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
26/10/2014

“Tham Lam Là Thờ Hình Tượng”

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82OTkwMTE1NV9VcVM5NF85ZTI0/20141025_DTH_ThamLamLaThoHinhTuong.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
12/10/2014

Tâm Linh Con Người Là Ngọn Đèn

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82ODg3NTg0NF9SOGxGVF9hMzcx/20141011_DTH_TamLinhConNguoi.pdf […]
06/10/2014

Ca Tụng Chúa

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82ODMyNjIwMF9hZ1ZqNV8xZjA2/20141004_DTH_CaTungChua.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
30/09/2014

Sự Kiêu Ngạo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NzU0MDkxNF9hbWVFTl9jMWIx/20140927_NTTT_SuKieuNgao.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
23/09/2014

Hãy Tỉnh Thức & Sẵn Sàng Chờ Chúa Đến

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NjY3ODYwN193NFlxNF9lNTcy/20140920_NVH_HayTinhThucVaSanSang.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
13/09/2014

Nghe và Làm Theo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
09/09/2014

Hết Lòng

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NTM5NjMxNl9WQkk5c181ODI4/20140906_DTH_HetLong.pdf […]
02/09/2014

Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]