Câu Gốc

20/11/2017
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/11/2017)

12/11/2017
Giê-rê-mi 7:23b

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/11/2017)

06/11/2017
Gia-cơ 1:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/11/2017)

31/10/2017
1 Cô-rinh-tô 6:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/11/2017)

24/10/2017
Rô-ma 9:15

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/10/2017)

17/10/2017
Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:32

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/10/2017)

08/10/2017
I Cô-rinh-tô 10:31

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/10/2017)

01/10/2017
Sáng Thế Ký 26:4

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/10/2017)

26/09/2017
I Sa-mu-ên 12:21

Câu Gốc Mỗi Tuần 30/09/2017

18/09/2017
Rô-ma 11:36

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/09/2017)