EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

 

CÂU ĐỐ THÁNH KINH  CỰU ƯỚC

1.Thánh Kinh là gì?

 A, Là tổng cộng Lời Chúa được bày tỏ qua chữ viết.

B, Là quyển sách luật pháp của Thiên Chúa ban cho loài người.

C, Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

D, Tất cả đều đúng.

*Đáp án: D

2. Sách đầu tiên trong Thánh Kinh là sách nào? 

A, Sáng -thế-ký.

B, Thi -thiên.

C, Phục -truyền-luật-lệ -ký.

D, Ma -thi-ơ.

*Đáp án:

3. Sách cuối cùng trong Thánh Kinh là sách gì?

A, Châm -ngôn.

B, Ma-la-chi.

C, Truyền-đạo.

D, Khải -huyền.

*Đáp án: D

4. Thiên Chúa tạo dựng nên loài người :

A, Vào ngày Thứ Nhất trước khi Ngài tạo nên muôn loài vạn vật.

B, Vào ngày Thứ Sáu sau khi Ngài đã tạo nên muôn loài vạn vật.

C, Từ bụi đất.

D, Cả B và C đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 1:26-31)

5. Vì sao loài người phạm tội đối với Thiên Chúa?

A, Vì bị Sa-tan qua hình con rắn dụ dỗ.

B, Vì không kính sợ, tin cậy và hoàn toàn vâng phục Chúa.

C, Vì lòng kiêu ngạo muốn mình trở nên khôn ngoan hiểu biết bằng Đức Chúa Trời.

D, Cả 3 đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 3:1-6)

6. Thiên Chúa đã trừng phạt con rắn ra sao vì tội dụ dỗ con người phạm tội?

A, Bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời.

B, Bị dòng dõi người nữ giày đạp đầu.

C, Cả a và b đều sai.

D, Cả a và b đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 3:14-15)

7. Người đầu tiên trải qua sự chết là ai?

A, Ông A-đam.

B, Bà Ê-va.

C, Ông Ca-in.

D, Ông A-bên.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 4:8)

8. Ca-in trả lời Đức Chúa Trời ra sao khi Ngài hỏi: A-bên, em ngươi ở đâu?

A, Thưa rằng: Tôi không biết.

B, Tôi là người giữ em tôi sao?

C, Ca-in không nói gì hết.

D, Cả a và b đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 4:9)

9. Đức Chúa Trời thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Nên Ngài quyết định hủy diệt tất cả họ và muôn loài vạn vật trên đất bằng cơn nước lụt.

A, Đúng

B, Sai

*Đáp án: B (Sáng-thế-ký 6:8-22) Chúa cứu gia đình ông Nô-ê gồm 8 người và mọi loài súc vật có trống có mái, có đực và cái vì ông Nô-ê là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và là người công bình trọn đời mình.

10. Thiên Chúa phán khi loài người tiếp tục làm điều gian ác thì Ngài sẽ hủy diệt loài người bằng cơn nước lụt một lần nữa.

A, Đúng.

B, Sai

*Đáp án: B (Sáng-thế-ký 9:11)

11. Loài người xây tháp Ba-bên vì:

A, Vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

B, Chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

C, Muốn xây một công trình cao đến tận trời để làm rạng danh mình.

D, Câu b và c đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 11:1-4)

12. Loài người không tiếp tục xây dựng tháp Ba-bên vì:

A, Kính sợ Đức Chúa Trời,

B, Vì ăn năn sự phạm tội của mình.

C, Không đủ vật liệu.

D, Không còn hiểu nhau vì Đức Chúa Trời đã làm cho lộn xộn tiếng nói của người nầy với người kia.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 11:5-7)

13. Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho.

A, Áp-ra-ham đi theo như lời Chúa phán dạy.

B, Áp-ra-ham hỏi Chúa mình sẽ đi đâu.

C, Áp-ra-ham không muốn xa lìa quê hương và nhà cha của mình.

D, Áp-ra-ham không làm theo lời Chúa.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 12:1-4)

14. Chúa phán với Áp-ra-ham rằng: Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.

A, Đúng.

B, Sai.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 12:3)

15. Áp-ra-ham đã thể hiện đức tin, lòng trông cậy và sự kính sợ Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn qua việc:

A, Dâng chính con một của mình là Y-sác làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời y theo lời Ngài phán.

B, Dâng một con chiên con.

C, Cả a và b đều sai.

D, Không có câu nào đúng.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 22:12)

16. Y-sác và nàng Rê-bê-ca có hai người con sinh đôi là:

A, Ê-sau và Gia-cốp.

B, Ca-in và A-bên.

C, Sem và Cham

D, Không có ai trong họ.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 25:20-26)

17. Ê-sau khinh quyền trưởng nam và đã bán địa vị trưởng nam của mình cho em vì:

A, Đổi lấy gia tài.

B, Đổi lấy bánh và canh đậu lăng.

C, Đổi lấy đàn chiên và bò.

D, Không có câu nào đúng.

*Đáp án: B (Sáng-thế-ký 25:30-34)

18. Lòng giận ghét em mình đã khiến cho Ê-sau có ý định:

A, Tha thứ cho em mình.

B, Quở trách em mình.

C, Muốn giết em mình.

D, Không có câu nào đúng.

*Đáp án: C (Sáng-thế-ký 27:41)

19. Gia-cốp và Ê-sau hòa hảo với nhau sau 20 năm xa cách.

A, Đúng.

B, Sai.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 33:4)

20. Gia-cốp có được bao nhiêu người con trai?

A, 9.

B, 12.

C, 14.

D, 15.

*Đáp án: B (Sáng-thế-ký 35:23-26)

21. Các anh của Giô-sép thấy cha thương Giô-sép hơn mình nên:

A, Yêu thương Giô-sép nhiều hơn.

B, Lấy lời tử tế nói cùng Giô-sép để cha mình vui lòng.

C, Sanh lòng ganh ghét và lập mưu giết Giô-sép.

D, Không có câu nào đúng.

*Đáp án: C (Sáng-thế-ký 37:4 và 18)

22. Không ai trong số quần thần của vua Pha-ra-ôn có thể giải nghĩa được giấc mơ của vua.

A, Đúng.

B, Sai.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 41: 1- 8)

23. Vua Pha-ra-ôn nhận ra Giô-sép là người có thần minh của Thiên Chúa sau khi vua được Giô-sép giải nghĩa giấc mơ và đưa ra phướng cách giúp toàn xứ vượt qua khỏi cơn đói kém sắp xảy ra nên:

A, Vua lập Giô-sép lên làm người cai trị và cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô.

B, Ban thưởng thật nhiều của cải cho Giô-sép.

C, Yêu thương Giô-sép như con trai mình.

D, Không có câu nào đúng.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 41: 15-41)

24. Giô-sép ra mắt vua Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô khi ông được 30 tuổi.

A, Đúng.

B, Sai.

*Đáp án: A (Sáng-thế-ký 41:46)

 25. Thiên Chúa làm cho Giô-sép được ơn trước mặt vua Pha-ra-ôn để qua đó:

A, Ban ơn cho Giô-sép vì lòng tôn kính, tin cậy và vâng phục Thiên Chúa của Giô-sép.

B, Làm cho ứng nghiệm hai giấc mơ của Giô-sép.

C,Thiên Chúa làm thành chương trình  ý định của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên.

D, Tất cả đều đúng.

*Đáp án: D (Sáng-thế-ký 37-50)

26. Sau khi Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ cùng thời Giô-sép đều qua đời.  Con cháu I-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thịnh; cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bấy giờ, có một vua mới cai trị Ê-díp-tô, là người chẳng biết Giô-sép nên:

A, Vua âm mưu làm cho dân Y-sơ-ra-ên suy yếu và tuyệt diệt.

B, Bắt dân Y-sơ-ra-ên làm việc nhọc nhằn, cay đắng và khổ sở.

C, Vua ra lệnh giết chết hết các bé trai mới sinh.

D, Tất cả đều đúng.

*Đáp án: D (Xuất-ê-díp-tô-ký 1:6-22)

27. Có một người trong họ Lê-vi khi sanh một con trai liền đem con mình đi giấu trong ba tháng. Nhưng vì không còn có thể giấu lâu hơn được nên:

A, Đem đứa bé đặt vào một rương mây thả trong đám sậy dựa mé sông nơi công chúa con gái vua Pha-ra-ôn thường ra tắm, và sai chị đứa trẻ đứng xa trông chừng.

B, Công chúa động lòng thương xót khi vớt đứa bé lên liền sai người nuôi bú đứa bé cho nàng.

C, Khi lớn khôn rồi, Công chúa nhận làm con nuôi và đặt tên là Môi-se.

D, Tất cả các sự kiện trên đều đúng.

*Đáp án: D (Xuất-ê-díp-tô-ký 2:1-10)

28. Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến với anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ; cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình nên:

A, Môi-se giết người Ê-díp-tô.

B, Môi-se chạy trốn tại xứ Ma-đi-an khi Pha-ra-ôn hay việc đó.

C, Thầy tế lễ xứ Ma-đi-an gả con gái Sê-phô-ra của mình cho Môi-se.

D, Tất cả các chi tiết trên đều đúng.

*Đáp án: D (Xuất-ê-díp-tô-ký 2:11-21)

29. Tiếng than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến tai Đức Chúa Trời nên:

A, Thiên Chúa nhớ đến sự giao ước mình kết lập với Áp-ra-ham, Y-sác,và Gia-cốp.

B, Thiên Chúa đoái xem và nhận biết cảnh ngộ của dân Y-sơ-ra-ên.  

C, Thiên Chúa hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy tại núi Hô-rếp.

D, Tất cả các sự kiện trên đều đúng.

*Đáp án: D (Xuất-ê-díp-tô-ký 2: 23-25 và 3: 1-4)

30. Thiên Chúa phán với Môi-se:

A, Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

B, Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu than vì cớ người đốc công của nó; tiếng kêu than của dân I-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó.

C, Ta ngự xuống để cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở. Này, vậy bây giờ, hãy lại đây, để ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân I-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

D, Thiên Chúa phán mọi lời trên.

*Đáp án: D  (Xuất-ê-díp-tô-ký 3: 6-10)

 

Comments are closed.