07/04/2016
Thi Thiên 95:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/04/2016)

06/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Thờ Phượng Thiên Chúa

Chúng ta sống là để: “Thờ Phượng Thiên Chúa, Tôn Vinh Thiên Chúa và Hầu Việc Ngài!”
01/04/2016
Khải Huyền 1:5-6

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/03/2016)

01/04/2016

Đấng Yêu Thương Chúng Ta

Prisilla Tran Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
25/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/03/2016)

20/03/2016

Tình Yêu Thương Thể Hiện Trong Việc Làm

Lê Thị Năm Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
17/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/03/2016)

17/03/2016

Chúa Jesus Kêu Gọi Các Sứ Đồ Đầu Tiên

Thánh đồ: Là môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, là người không còn yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian nữa; nhưng là một người hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống trong Chúa.
11/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/03/2016)

10/03/2016

Chúa Jesus Khởi Sự Rao Giảng Tin Lành

Như vậy, Chúa Jesus đã khởi sự rao giảng bằng một thông điệp yêu thương và rất đơn giản là hãy ăn năn tội vì nước Trời đã đến gần.