20/11/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/11/2015)

17/11/2015

Hãy Vì Sự Vinh Hiển Của Thiên Chúa

Lời nói: Chúng ta có cân nhắc trước khi nói ra điều gì không? Lời này có làm tổn thương, gây cớ vấp phạm, chia rẽ ...
13/11/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/11/2015)

11/11/2015

Sự Cứu Giúp Người Khác

Vì không phải lúc nào đối diện với những người khó khăn, túng quẫn mà chúng ta đều cứu giúp đâu, bởi có thể những người đang gặp khó khăn đó đang nhận án phạt từ nơi Chúa hoặc do hậu quả tội lỗi của chính họ gây nên.
04/11/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (31/10/2015)

03/11/2015

Chúa Jesus Và Trẻ Nhỏ

“Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở; vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (Ma-thi-ơ 19:14).
29/10/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/10/2015)

28/10/2015

Tấm Gương Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 3:1-21)

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”. (I Sa-mu-ên 3:9)
27/10/2015

Video: Hươu Cao Cổ – Anh 2 Tầng

19/10/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/10/2015)