28/05/2015

Ôn Tập – Hành Trình Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phao-lô

Lê Như Yến Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTY3MDU3Nl9FMktsTl9kZTIz/20150523_LNY_OnTapHanhTrinhThuNhatCuaSuDoPhao-lo.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
21/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/05/2015)

21/05/2015

SỰ QUỞ TRÁCH

Nguyễn Thị Thu Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTQ1NTE2NF90MHZFZV83OGQw/20150516_NTTT_SuQuoTrach.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
14/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/05/2015)

14/05/2015

Hành Trình Thứ Hai Của Sứ Đồ Phao-lô

Có thể thấy chuyến đi này dài hơn và khó khăn hơn rất nhiều so với chuyến đi lần đầu tiên. Ông bị bắt bớ nhiều hơn, cũng phải gặp những vùng đất thờ lạy thần tượng, nhưng điều đó càng cho thấy sự dũng cảm, vượt khó, hy sinh của Phao-lô.
05/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/05/2015)

05/05/2015

Hành Trình Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phao-lô

Ông thực sự đã hy sinh thân mình, chịu khổ, rao giảng bằng tình yêu thật. Phao-lô chính là tấm gương sáng về cuộc đời một con người biết hy sinh.
30/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/04/2015)

30/04/2015

CHÚA YÊU TA

Chúng ta chưa từng gặp Chúa của chúng ta bằng mắt và chúng ta chỉ có tương giao với Người qua sự cầu nguyện. Vậy, làm thế nào để chúng ta nhận biết được Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Tình yêu của Người dành cho chúng ta ra sao?
23/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/04/2015)