18/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/08/2015)

15/08/2015

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
11/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/08/2015)

08/08/2015

Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
04/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/08/2015)

01/08/2015

Thánh Kinh Là Lời của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
28/07/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/07/2015)

25/07/2015

Thiên Chúa – Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
23/07/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/07/2015)

23/07/2015

Giô-sép Cai Trị Xứ Ê-díp-tô (Sáng Thế Ký 40-41)

Khi Giô-sép ở tù thì xảy ra có việc đó là quan tửu chính và quan thượng thiện của vua Pha-ra-ôn phạm tội và bị bỏ ngục tại dinh quan thị vệ - nơi mà Giô-sép đang bị giam cầm.