02/12/2014
Hê-bơ-rơ 3:18

Câu gốc mỗi tuần (29/11/2014)

02/12/2014

Những Người Không Vâng Lời

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MzU5MjExOV9qWWUxa184YmM0/20141129_DTH_NhungNguoiKhongVangLoi.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
24/11/2014
Thi Thiên 46:1

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/11/2014)

24/11/2014

Làm ca sĩ có tội hay không?

Hỏi: Thưa bác Tim, làm ca sĩ có tội hay không hở bác? Đáp: Ca sĩ là người chuyên ca hát. Tự bản thân của sự ca […]
24/11/2014

Đánh Trận Bằng Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83Mjg1MTQ1NF9YbENXaF9mNDBm/20141122_NTTT_DanhTranBangDucTin.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
16/11/2014
II Cô-rinh-tô 9:15

Câu gốc mỗi tuần (15.11.2014)

15/11/2014

Chớ Tham Muốn

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MTc5NTkyNV9RMjc5V19jMTdk/20141115_DTH_ChoThamMuon.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
08/11/2014
Thi Thiên 119:47

Câu gốc mỗi tuần (08.11.2014)

08/11/2014

Lòng Can Đảm

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MDk5NTE1Ml9oMWJoVl81NGY1/20140811_NTTT_LongCanDam.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
03/11/2014
Lu-ca 11:9-10

Câu gốc mỗi tuần (01.11.2014)