08/02/2015
Ê-phê-sô 5:10-11

Người Sáng Láng Trong Chúa

Trong Chúa, chúng ta là ánh sáng, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là một người phi thường, nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta phải là một cơ đốc nhân chân thật. Chúa không chấp nhận người đã thuộc về Chúa lại sống thỏa hiệp với lối sống tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời chấp nhận cứu một người cho dù người đó không hề xứng đáng, nhưng Ngài không chấp nhận người đã được cứu cứ tiếp tục sống theo lối sống tội lỗi xưa cũ của ngày trước nữa.
02/02/2015
Thi-thiên 26:3

CÂU GỐC MỖI TUẦN (31/01/2015)

"Vì sự nhân từ của Ngài ở trước mắt tôi. Tôi đã bước đi trong lẽ thật của Ngài" Thi-thiên 26:3.
02/02/2015
Thi-thiên 26:3

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Các cháu thiếu nhi thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau học thêm một bài học nửa liên quan đến cuộc hành trình chúng ta đi theo Chúa. Điều quan trọng mà cô muốn đề cập đến, là trên quãng đường chúng ta đi thì chúng ta đi một mình hay chúng ta đi với ai?
30/01/2015
Thi Thiên 37:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/01/2015)

"Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác" Thi-thiên 37:8
30/01/2015
Thi Thiên 37:8

Sự Giận

Ê-phê-sô 4:26 “Nếu như anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,”
21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/01/2015)

"Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật" II Cô-rinh-tô 13:8
21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Thuận Theo Lẽ Thật

II Cô-ring-tô 13:8 “Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật”.
21/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/01/2015)

19/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Hai Sự Lựa Chọn

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời của Chúa được chép trong sách Giê-rê-mi 17:5-8 để biết được ai sẽ là người nhận được phước
10/01/2015
Hê-bơ-rơ 12:6

Câu gốc mỗi tuần (03/01/2015)