29/12/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (27/12/2014)

29/12/2014

Giê-rê-mi Làm Sứ Giả Cho Đức Chúa Trời

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NzE1Njg2Nl9kb01VRV8xNTMz/20141227-DTH-Gie-re-mi-SuGiaChoDucChuaTroi.pdf […]
28/12/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (20/12/2014)

23/12/2014

Những Cám Dỗ Trong Dịp Nghỉ

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NjQxMjc2Ml90MHp2R18yZWY3/20141220_DTH_NhungCamDoTrongDipNghi.pdf […]
18/12/2014
Rô-ma 12:19

Câu gốc mỗi tuần (13/12/2014)

08/12/2014
Ê-sai 25:3-4

Câu gốc mỗi tuần (06/12/2014)

07/12/2014

Chúa Ở Cùng Hay Lìa Khỏi

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NDEzMTc2Nl9FcXp5MF9iZjZh/20141207_NTTT_ChuaOCungHayLiaKhoi.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
02/12/2014
Hê-bơ-rơ 3:18

Câu gốc mỗi tuần (29/11/2014)

02/12/2014

Những Người Không Vâng Lời

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MzU5MjExOV9qWWUxa184YmM0/20141129_DTH_NhungNguoiKhongVangLoi.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
24/11/2014
Thi Thiên 46:1

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/11/2014)