24/11/2014

Làm ca sĩ có tội hay không?

Hỏi: Thưa bác Tim, làm ca sĩ có tội hay không hở bác? Đáp: Ca sĩ là người chuyên ca hát. Tự bản thân của sự ca […]
24/11/2014

Đánh Trận Bằng Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83Mjg1MTQ1NF9YbENXaF9mNDBm/20141122_NTTT_DanhTranBangDucTin.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
16/11/2014
II Cô-rinh-tô 9:15

Câu gốc mỗi tuần (15.11.2014)

15/11/2014

Chớ Tham Muốn

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MTc5NTkyNV9RMjc5V19jMTdk/20141115_DTH_ChoThamMuon.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
08/11/2014
Thi Thiên 119:47

Câu gốc mỗi tuần (08.11.2014)

08/11/2014

Lòng Can Đảm

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MDk5NTE1Ml9oMWJoVl81NGY1/20140811_NTTT_LongCanDam.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
03/11/2014
Lu-ca 11:9-10

Câu gốc mỗi tuần (01.11.2014)

03/11/2014

Sự Cầu Nguyện

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83MDUwODc0MF9RVzExMl9iYTg0/20141101_NVH_SuCauNguyen.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
26/10/2014
I Cô-rinh-tô 10:14

Câu gốc mỗi tuần (25.10.2014)

26/10/2014

“Tham Lam Là Thờ Hình Tượng”

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82OTkwMTE1NV9VcVM5NF85ZTI0/20141025_DTH_ThamLamLaThoHinhTuong.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]