24/03/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (31/03/2018)

18/03/2018

01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục  01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm             […]
17/03/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( 24/03/2018)

10/03/2018

Giải ô chữ và điền vào chỗ trống: Hành trình về nơi phước hạnh

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh www.ThieuNhi.TimHieuThanhKinh.net Giải Ô Chữ: Hành trình về nơi phước hạnh. Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận […]
10/03/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/03/2018)

04/03/2018
Thi Thiên 100:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/03/2018)

04/03/2018

PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI TRỌN VẸN TRONG ĐƯỜNG LỐI MÌNH.

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Phước cho những người giữ gìn […]
24/02/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/03/2018)

18/02/2018
Thi Thiên 143:10a

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/02/2018)

10/02/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/2/2018)