11/12/2017
Giăng 4:24

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/12/2017)

03/12/2017
Lê-vi-ký: 18-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/12/2017)

02/12/2017

Trò chơi giải ô chữ và điền vào ô trống : Chương trình của Thiên Chúa.

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh www.ThieuNhi.TimHieuThanhKinh. net Giải Ô Chữ: Chương trình của Thiên Chúa Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận […]
28/11/2017
Thi Thiên 27:14

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/12/2017)

22/11/2017

PHẦN 2 THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến. Trong lần trước, chúng ta đã cùng nhau đi đến với bài học tóm lượt lịch sử về đền thờ của Thiên […]
20/11/2017
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/11/2017)

12/11/2017
Giê-rê-mi 7:23b

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/11/2017)

06/11/2017
Gia-cơ 1:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/11/2017)

31/10/2017

PHẦN 1: THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến. Trong 2 bài học có tựa đề Vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta có học biết về nếp sống […]
31/10/2017
1 Cô-rinh-tô 6:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/11/2017)